đề xuất tạo dự án trên mobile app

Evaluating - Đang phân tích

công việc
HN

Hoang Nguyen

3 quarters ago

đề xuất tạo dự án trên mobile app

Activity

LA

Lan Anh Getfly CRM

3 quarters ago

Hi Anh Hoang Nguyen,

Cảm ơn anh đã gửi phản hồi qua Getfly.

Getfly đã ghi nhận lại và sẽ tiến hành nghiên cứu thêm đề xuất này của mình anh nha.

Cảm ơn anh rất nhiều!


LA

Lan Anh Getfly CRM changed the status to Evaluating - Đang phân tích

3 quarters ago


Powered by Convas