Bổ sung cột đơn vị khi thiết lập chỉ tiêu KPI trong Module KPI

Completed - Hoàn thành

kpi

Henry Le

almost 2 years ago

Bổ sung thêm cột đơn vị, dạng text khi thiết lập chỉ tiêu KPI trên Getfly 4.0

Activity

No events for this post.


Powered by Convas