Evaluating - Đang phân tích

Thêm tính năng import cơ hội theo danh sách excel

Mình gặp vấn đề rất lớn ở phần danh sách cơ hội trong chiến dịch. Cụ thể hiện giờ trong danh sách khách hàng có hàng chục ngàn khách hàng. Và giờ có tầm khoảng 1000 khách hàng được marketing đưa về để tạo cơ hội trong một chiến dịch để sale kh. Tuy nhiên không có chức năng import KH này vào luôn cơ họi trong chiến dịch. Trong khi 1000 người này cũng k thể dùng cách import khách hàng vào theo file excel được vì trong ds khách hàng (f2) đã có sẵn khoảng 200-300 kh rồi chẳng hạn. Hoặc đơn giản là trong 1 chiến dịch có nhiều data chưa xử lý hết mình sẽ export từ 2-3 chiến dịch để gom cơ hội lại thành 1 file excel. Sau đó import vào 1 chiến dịch đang có sẵn để sale xử lý tiếp (còn hiện tại để làm được điều này có thể sử dụng sao chép cơ hội nhưng lại chỉ sao chép sang 1 chiến dịch mới tinh chứ k đẩy qua 1 chiến dịch đang có được) -- Phần này nhờ team xem xét thêm cơ hội vào chiến dịch bằng file excel. Khi import thì khách hàng có thể đã có trong (F2) hoặc chưa. - Nếu chưa có thì đồng thời import khách hàng xong tạo cơ hội luôn - Nếu có rồi thì khỏi import kh mà chỉ gọi kh đó ra tạo cơ hội cho khách hàng đó vào chiến dịch.

Noted - Lưu ý

Planned - Lên kế hoạch triển khai

In Progress - Đang hoàn thiện

Completed - Hoàn thành

Powered by Convas