Cần tải bảng chấm công tổng như hiển thị trên máy tính

Evaluating - Đang phân tích

Nguyễn Thành Nhân

over 1 year ago

Không tải được bảng chấm công tổng có dòng là tên nhân viên các cột là các ngày trong tháng. Giá trị là thời gian checkin/out. Hiện bảng này đang hiển thị trên máy tính phần HRM > Chấm công theo ca > Bảng chấm công.

Activity

Henry Le changed the status to Evaluating - Đang phân tích

over 1 year ago


Powered by Convas