Cần tải bảng chấm công tổng như hiển thị trên máy tính

Evaluating - Đang phân tích

NT

Nguyễn Thành Nhân

2 years ago

Không tải được bảng chấm công tổng có dòng là tên nhân viên các cột là các ngày trong tháng. Giá trị là thời gian checkin/out. Hiện bảng này đang hiển thị trên máy tính phần HRM > Chấm công theo ca > Bảng chấm công.

Activity

HL

Henry Le changed the status to Evaluating - Đang phân tích

2 years ago


Powered by Convas