Đưa tab tạo ticket ra mặc định hiển thị khi vào trang C3S

Planned - Lên kế hoạch triển khai

Anonymous #7106

almost 2 years ago

Em đề nghị thiết kế lại mặc định hiển thị tab tạo ticket khi đăng nhập vào trang tạo ticket. Hiện tại đăng nhập vào lại mặc định hiển thị trang khách hàng phản hồi. Khách hàng thường bị nhầm tưởng là đã tạo ticket nhưng thật sự là chưa tạo.

Activity

Henry Le changed the status to Planned - Lên kế hoạch triển khai

over 1 year ago

Thai Dang | VIP English

8 months ago

ủng ho

Thai Dang | VIP English

8 months ago

ủng hộ đề xuất này


Powered by Convas