Hợp nhất các cơ hội bị trùng

Evaluating - Đang phân tích

chiến dịch
cơ hội
NT

Nguyễn Thành Nhân

2 years ago

Các cơ hội bị trùng không có chức năng hợp nhất lại bằng cách thủ công để dễ quản lý khách trong 1 chiến dịch. Yêu cầu hợp nhất là để tổng hợp thông tin một khách hàng khi họ đăng ký nhiều lần. Đối với các chiến dịch cho phép đăng ký trùng cơ hội.

Activity

HL

Henry Le

2 years ago

Cảm ơn Nhân đã chia sẻ,

Hiện tại trong màn hình chi tiết khách hàng > Cơ hội sẽ có chức năng liệt kê tất cả cơ hội được tạo từ khách hàng đó - như vậy user phụ trách khách hàng và quản lý có thể nhìn và quản lý được tập cơ hội trùng trong cùng 1 chiến dịch.

Không biết phần này Nhân áp dụng vào flow này có phù hợp không?

NT

Nguyễn Thành Nhân

2 years ago

Chưa phù hợp vì Nhân còn cần tập hợp thông tin của 2 cơ hội lại.

7 hidden items

A#

Anonymous #13775

last year

Nếu hợp nhất lại dữ liệu trùng thì giải quyết được nhiều vấn đề

A#

Anonymous #13775

last year

Nếu hợp nhất lại dữ liệu trùng thì giải quyết được nhiều vấn đề


Powered by Convas