Phân loại dự án

Evaluating - Đang phân tích

công việc
NT

Nguyen Thu

2 years ago

Hiện tại mỗi người dùng chỉ phân loại được những dự án do chính người đó tạo ra. Những dự án không phải là người phụ trách thì vẫn phải để lộn xộn, không phân loại được. Khiến việc phân loại không hỗ trợ được nhiều.


1. Đề xuất mỗi người dùng có thể phân loại dự án mà họ là người tham gia.

2. Admin có thể share folder trong đó có các dự án con mà người đó đã sắp xếp cho người liên quan

Activity

HL

Henry Le

2 years ago

Cảm ơn bạn, hiện tại nếu user liên quan trong dự án đó thì user vẫn có thể phân loại được dự án theo nhu cầu riêng của user đó. Đây đang là view nhìn riêng và sẽ không liên quan tới cách bố trí của admin hay user liên quan khác trong dự án đó.


Về ý thứ hai thì Getfly đã tiếp nhận đề xuất của bạn và mong muốn user khác có thể đề xuất thêm cho ý tưởng này!


Trân trọng,

HL

Henry Le changed the status to Evaluating - Đang phân tích

2 years ago


Powered by Convas