Trường dữ liệu - Người phụ trách thứ 2

Completed - Hoàn thành

call-center

Hoàng Nguyễn

over 1 year ago

Vấn đề:

Khi khách hàng gọi điện, hoặc khi đăng ký, hệ thống hiện đang chỉ ghi nhận Duy nhất 1 nhân viên phụ trách khách hàng -> việc popup lên chỉ có thể biết được Nhân viên đó phụ trách.

Điều này gây ra bất tiện:

  1. Nhân viên phụ trách không thực hiện chăm sóc

  2. Nhân viên chăm sóc phụ trách cơ hội của khách hàng

Đề xuất phương án:

  1. Trong Custom field của khách hàng, cho thêm 1 loại dữ liệu đặc biệt : User trên hệ thống - cho phép người dùng chỉ định user theo ID trên hệ thống

  2. Có thêm tính năng setting hiển thị theo custom field khi khách hàng gọi tới


Như thế, chúng ta có thể giải quyết được vấn đề người phụ trách thứ 2, 3, n và chỉ định được khi khách gọi tới, popup lên hiển thị thông tin gì.

cám ơn

Activity

Henry Le changed the status to Planned - Lên kế hoạch triển khai

over 1 year ago

Henry Le

over 1 year ago

Cảm ơn anh, phần này rất hợp lý với nhu cầu sử dụng của user - hiện tại Getlfy sẽ lên kế hoạch thêm phần custom field của KH vào trong pop up hiển thị cuộc gọi. Dự kiến hoàn thành trong tháng 04/2022.


Cảm ơn anh!

Thai Dang | VIP English

8 months ago

hiện tại đã 2023 thì tính năng này ra mắt chưa?

Lan Anh Getfly CRM

8 months ago

Hi anh Thai Dang,

Hiện tại Getfly đã có cập nhật thêm tính năng cho phép cài đặt các trường dữ liệu hiển thị ở popup cuộc gọi đến rồi ạ, Anh Đăng thử thao tác theo hình giúp em nha.

Cảm ơn anh!

Lan Anh Getfly CRM changed the status to Completed - Hoàn thành

8 months ago


Powered by Convas