Tự động lấy tag người comment công việc khi trả lời comment đó

Open - Đề xuất mới

Henry Le

over 1 year ago

Để tiện lợi, khi user trả lời lại trao đổi trong công việc, phần box comment sẽ tự động thêm tag người tạo trao đổi được trả lời.

Activity

Hoàng Nguyễn

over 1 year ago

Hợp lý quá


Powered by Convas