Tự động lấy tag người comment công việc khi trả lời comment đó

Open - Đề xuất mới

HL

Henry Le

2 years ago

Để tiện lợi, khi user trả lời lại trao đổi trong công việc, phần box comment sẽ tự động thêm tag người tạo trao đổi được trả lời.

Activity

HN

Hoàng Nguyễn

2 years ago

Hợp lý quá


Powered by Convas