Viết & Đăng (Shift + Enter)

Closed - Đóng

HN

Hoàng Nguyễn

3 years ago

Hiện tại phần công việc, chi tiết khách hàng, và các ô nhập liệu khác trên Pc đều phải bấm vào nút đăng, đề nghị bổ sung thêm chức năng Shift + Enter để đăng nhanh như trong tính năng chat

Activity

HL

Henry Le changed the status to Closed - Đóng

2 years ago


Powered by Convas